impulsenwoortblind logo
dsc_0081.jpg
impulswoortblind logo

Impuls & Woortblind ledenvoordeel


Impuls & Woortblind biedt vele voordelen en extra's:

3x per jaar Impuls & Woortblind Magazine,
50% ledenkorting bij themabijeenkomsten,
Advies, informatie en belangenbehartiging,
het Netwerk Volwassenen met dyslexie,
en AD(H)D cafés door het hele land.


Verschillende aanbieders geven korting op o.a. coaching aan leden van Impuls & Woortblind.


Dus waar op nog wachten?

Klik hier om lid te worden.


Vergoeding verzekering

Kijk hier welke verzekeringen ons lidmaatschap vergoeden.

Wie we zijn

 

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na, waarin deze aandoeningen deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.

 

Download hier onze verenigingsfolder

 

 

Visie en missie

 

In deze tijd van globalisering, informatisering, individualisering en privatisering van de gezondheidszorg wordt het voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie steeds moeilijker om zich te ontwikkelen en te handhaven als volwaardig deelnemer aan de samenleving.

 

Tijdige erkenning, zo nodig behandeling en specifieke voorzieningen kunnen een positieve invloed op de ontwikkeling van betrokkenen hebben. Blijft dit achterwege dan kunnen faalangst, een zwak zelfbeeld en verkeerde compensatiestrategieën leiden tot onnodig lijden.

 

Op het gebied van herkenning, erkenning, diagnostiek en behandeling van onze doelgroep is dan ook nog een wereld te winnen. Daarnaast zien wij een groeiende tendens van het omgekeerde: (jong) volwassenen die wel tijdig gediagnosticeerd en behandeld zijn, ontmoeten vervolgens allerlei min of meer stigmatiserende regelgeving en beperkingen, juist vanwege deze diagnose.

 

Het is essentieel mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun omgeving te overtuigen van de (eigen) kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Op langere termijn streeft de vereniging naar een maatschappij waarin dit type aandoeningen deel uitmaakt van de normale variatie in de samenleving.

 

Wij werken aan onze doelen door

 • Voorlichting en informatie geven aan leden en betrokkenen, aan werkgevers, (bedrijfs)artsen, behandelaars en anderen.
 • Maatschappelijke bewustwording, inzicht en respect bevorderen, ook ten aanzien van de kwaliteiten die de aandoeningen met zich meebrengen.
 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van één of meer van de aandoeningen stimuleren en volgen, en het delen van relevante onderzoeksresultaten.
 • Onderling contact bevorderen tussen mensen met ADD, ADHD, dyslexie en/of dyscalculie.
 • Behartigen van belangen van de doelgroep.
 • Versterken van de positie van de doelgroep in hun werk- en leefsfeer en in de zorgsector.
 • Bijdragen aan de effectiviteit van de zorg voor en de ondersteuning van de doelgroep.
 • Verbetering van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

ANBI

 

Impuls & Woortblind is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Impuls & Woortblind en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.

 


 

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Impuls & Woortblind hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

 

De ANBI-gegevens van Impuls & Woortblind
Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Impuls & Woortblind specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

 • Naam instelling: Vereniging Impuls & Woortblind
 • RSIN/Fiscaal nummer: 854793227
 • Adres: Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk
 • Doelstelling: Impuls&Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met dyslexie, ADHD, ADD en dyscalculie (vanaf 16 jaar) en hun verwanten, met als doel: een volwaardig en gelijkwaardig leven met dyslexie, ADHD, ADD en dyscalculie.
 • De kernwaarden die we hanteren zijn: gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking, resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid, professionaliteit, vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 • Activiteitenplan
 • Bestuurssamenstelling: R. (Rob) Rodrigues  Pereira (voorzitter), M. (Monique) Bekkenutte (secretaris), R.A. (Roy) de Jong (penningmeester), Elly van Rijn en Dirk van Schie
 • Beloningsbeleid: Impuls & Woortblind beloont zijn medewerkers marktconform en heeft daarbij het uitgangspunt dat een matiging van de salarissen in de goededoelensector gewenst is, zonder dat dit ten koste mag gaan van de mogelijkheden om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde cao-afspraken in Nederland.
  Bestuurders van Impuls & Woortblind doen hun werk onbezoldigd. Zij zijn in die zin vrijwilliger van de vereniging. Onkostenvergoeding aan bovengenoemde functionarissen vindt alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Van de mogelijkheid om onkosten te declareren wordt op beperkte schaal gebruikgemaakt.
 • Jaarverslag: Omdat Impuls en Woortblind sinds 1 januari 2015 zijn gefuseerd tot de nieuwe vereniging Impuls & Woortblind, is een jaarverslag van de (nieuwe) vereniging niet beschikbaar.
 • Financiële verantwoording: Omdat Impuls en Woortblind sinds 1 januari 2015 zijn gefuseerd tot de nieuwe vereniging Impuls & Woortblind, wordt volstaan met de openingsbalans 2015.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

 

 

Contact: 033 24734 84   I   Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk  I  [email protected]   |   Sitemap

Powered by : QualitySites4All